Quốc lộ 13, Đại lộ Bình Dương Category: ĐÃ-thi-cÔng,