Nhà máy tôn Đông Á, KCN Đồng An 2 Category: ĐÃ-thi-cÔng,

Cung cấp cống, gối cống, joint cống cho công trình.